Een HKZ certificaat is voor zorgverleners essentieel om aan te tonen dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Gemeenten, zorgverzekeraars én IGZ verwachten eisen dat zorginstellingen over een kwaliteitssysteem beschikken. Met een HKZ certificaat toont u dit aan.

hkz-logo-1Wilt u graag uw HKZ-certificaat behalen? Maar bent u bang dat dit tijdrovend of ingewikkeld is? Niet wanneer u kiest voor onze slimme certificeringsniveaus! De begeleidingspakketten sluiten aan bij uw budget, gewenste doorlooptijd en benodigde ondersteuning. Bovendien garandeert het pakket HKZ Compleet een korte doorlooptijd en de zekerheid van een certificeringsgarantie.

Wacht niet langer: vraag vandaag nog uw ondersteuningspakket aan!

Paketten                                                                                

 

HKZ Start

1250 Euro

HKZ Plus

3950 Euro

HKZ Compleet

4950 Euro

HKZ nulmeting en zelfstartpakket

 

Compliance Check

 

HKZ kwaliteitssysteem inrichten

 

HKZ kwaliteitssysteem implementeren

 

HKZ organisatiebeoordeling uitvoeren

 

HKZ certificeringsaudit organiseren en begeleiden

 

Uw tijdsbesteding Hoog Gemiddeld Laag
Aantal (online) consulten door adviseur Budget Certificering 1 4 5
Aantal betaaltermijnen 1 3 4
Duur traject Dit bepaalt u zelf 4-9 maanden 3-6 maanden
Certificeringsgarantie

Een HKZ certificaat is voor veel zorgverleners essentieel om gecontracteerde zorg te mogen leveren:

 • GGZ instellingen moeten over een HKZ certificering beschikken in het kader van het kwaliteitsstatuut GGZ.
 • Vrijwel alle gemeenten stellen een HKZ certificering als eis om zorg te mogen leveren volgens de Wmo en de Jeugdwet.
 • Praktijken en zorginstellingen kunnen middels een HKZ certificering voldoen aan zorgwetgeving, zoals de Wkkgz en de Wtzi.

De adviseurs van Pelk Advies hebben aantoonbare ervaring in de advisering van zorginstellingen. Wij hebben onze kennis gebundeld in een stappenplan dat zich al tientallen keren bewezen heeft. Hierdoor kunnen kleine zorginstellingen snel een erkend HKZ certificaat behalen tegen lage kosten.

Er zijn HKZ normen voor verschillende sectoren. Wij gaan in dit aanbod uit van HKZ Kleine Organisaties.

Belangrijke eisen in de HKZ norm zijn:

 1. Er moet een actueel beleidsplan zijn dat bekend is bij de medewerkers.
 2. De organisatie past risicomanagement toe.
 3. De zorginstelling moet wettelijke eisen en veldnormen naleven.
 4. Er moet een beschreven kwaliteitsmanagementsysteem zijn dat tenminste 3 maanden wordt toegepast.
 5. Het bestuur van de organisatie evalueert jaarlijks via een organisatiebeoordeling de werking van het kwaliteitssysteem.

HKZ Kleine Organisaties is van toepassing op praktijken/maatschappen/organisaties binnen zorg & welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden.
 2. Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze.
 3. De organisatie kent één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
 4. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Toelichting;

 1. Aantal FTE
  Voor het vaststellen van het aantal fte, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, uitzendkrachten, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dan over dat jaar berekend worden.
 2. Management
  Het komt voor dat een kleine organisatie functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand of een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met managementtaken telt dit niet mee voor het aantal fte.
 3. Eén discipline
  De professional is de medewerker die de werkzaamheden behorende bij een bepaalde discipline uitvoert (zoals tandarts, huisarts, mensendieck, logopedist, fysiotherapeut). Vaak krijgt hij of zij ondersteuning van bijvoorbeeld een secretaresse of administratief medewerker. Dit alles valt binnen de definitie van discipline.
 4. Locaties
  Hierbij kan gedacht worden aan de fysiotherapeut die zijn werkzaamheden in meerdere verpleeghuizen verricht, de mobiele thuisverzorger die van de ene naar de nadere cliënt rijdt.

Als tijdens de organisatiebeoordeling is vastgesteld dat aan alle certificeringseisen is voldaan kan de daadwerkelijke certificering plaatsvinden. Wij begeleiden u bij het maken van een keuze uit de certificerende instanties en het aanvragen van de certificeringsofferte.

Het certificeringsproces verloopt als volgt:

 1. De certificerende instantie plant met u 2 auditdata voor respectievelijk de fase 1 en fase 2 beoordeling.
 2. U ontvangt van de certificerende instantie een auditplanning voor fase 1 en fase 2.
 3. Tijdens het fase 1 bezoek wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld bij u op kantoor. Als dit positief wordt afgesloten kan het fase 2 bezoek plaatsvinden.
 4. Tijdens het fase 2 bezoek wordt de implementatie getoetst door middel van interviews en een projectbezoek. Aan het eind van deze audit krijgt u het oordeel van de auditor.
 5. U ontvangt binnen circa een week het auditrapport met het oordeel en eventuele acties.
 6. Het rapport van de auditor wordt door de certificerende instantie beoordeeld en binnen enkele weken ontvangt u het officiële certificaat dat 3 jaar geldig is.

Na de eerste certificering vinden er jaarlijks geplande herbeoordelingen plaats bij u op kantoor en worden projecten bezocht. De auditor legt u zelf uit hoe dit in zijn werk gaat.

Deze kosten voor een HKZ certificering Kleine Organisaties bedragen circa € 1.650 (excl. BTW, incl. reiskosten) in het eerste jaar en circa € 850 (excl. BTW en incl. reiskosten) per jaar voor de vervolgjaren. De certificeringskosten zijn gebaseerd op een  kleine organisatie met één locatie en een enkelvoudig zorgproces. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de kosten van de begeleidingspakketten.

De werkelijke certificeringskosten zijn afhankelijk van de certificerende instantie die u kiest, de complexiteit van uw zorgprocessen en de scope van uw kwaliteitssysteem. Als onafhankelijk adviesbureau adviseren wij u hier graag bij.